Trạng thái
Chưa tham gia
Price
Free
Khóa học
Tài liệu

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi công dân trong xã hội.

Tại Việt Nam, “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã khẳng định quan điểm: Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh; Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, xu hướng và thị hiếu của khách du lịch cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ, ưu tiên các loại hình, cơ sở dịch vụ thân thiện và có trách nhiệm với môi trường.

Sở Du lịch xây dựng chương trình đào tạo “Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong kinh doanh lưu trú du lịch” bao gồm các nội dung chính:

  1. Hướng dẫn về du lịch bền vững – quản lý bền vững
  2. Tối đa hóa lợi ích kinh tế – xã hội
  3. Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới di sản văn hóa, di sản thiên nhiên
  4. Giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường

Các anh/chị học viên đăng ký nhận thông tin cập nhật để tiếp cận nhanh nhất các nội dung nếu có thay đổi về các quy định, tài liệu liên quan.

Nội dung Khóa học

Phần 1: QUẢN LÝ BỀN VỮNG
Phần 2: Tối đa hóa lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phương
Phần 3: Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến di sản văn hóa, di sản thiên nhiên
Phần 4: Giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường